X
Svetelné stabilizátory

Svetelné stabilizátory

TAA

Kontaktovať predajcu: RNDr. Igor Chomča PhD.

telefonický kontakt: +421 905 743 526

 

Viac info na: http://www.chemko.sk

TAA sa dodáva v pozinkovaných oceľových sudoch obsahu 200 l alebo vo vyhrievaných autocisternách.

Cestná, železničná a námorná.

Skladuje sa v suchých a krytých skladoch, maximálne  6 mesiacov. Doporučuje sa spracovanie do 1 mesiaca. Obal udržiavať tesne uzatvorený. Vyhýbať sa teplotám nad 60 °C z dôvodu rozkladu. Výrobok chrániť pred vlhkosťou a vzduchom/kyslíkom (skladovať pod dusíkovou atmosférou).

Označenie: Nebezpečenstvo

Podľa testov toxicity je zaradený medzi látky malo toxické. Pri práci sa musia dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy. Podrobné údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.  

Triacetónamín je žltá až hnedá kryštalická látka s charakteristickým aminickým zápachom. Je rozpustný v bežných organických rozpúšťadlách. S vodou vytvára hydrát.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah účinnej látky  

            plošné %

        min. 96

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

 

Je organický medziprodukt, ktorý sa používa v chemickom a farmaceutickom priemysle.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj