X
Inovácie

Inovácie

ENERGOCHEMICA TRADING a s. buduje unikátny závod na výrobu 2G bioetanolu. Pripravovaný koncept je výnimočný tak v objeme výroby, ako aj vo využití  jedinečnej technológie pri spracovaní biomasy a je prvý svojho druhu v strednej a východnej Európe.

Biorafinéria bude využívať nepotravinársku biomasu. Projekt prinesie zmenu princípu spracovania biomasy na Slovensku a ukáže poľnohospodárom ďalšiu možnosť, ako zaobchádzať s nevyužitými zvyškami ostávajúcimi na poliach. Bude z nich vyrábať biopalivá a iné náhrady výrobkov petrochémie z obnoviteľných surovín s menším dopadom na životné prostredie.

Hlavným produktom biorafinérie bude bioetanol spĺňajúci prísne európske normy.  Prvá fáza výstavby s výslednou produkciou 55 000 až 110 000 ton ročne pripraví cestu pre druhú fázu - produkciu biochemikálií ako bioetylén, etylénoxid, monoetylénglykol.

Vedľajším produktom spracovania biomasy bude lignín. Ten využije výrobný závod na kombinovanú vysokoúčinnú výrobu elektriny a tepla. Tým sa stane nielen energeticky sebestačný, ale vyprodukovanú zelenú energiu bude môcť ponúkať aj iným spotrebiteľom.

Rafinéria bude situovaná v priemyselnom areáli s vybudovanou infraštruktúrou a čistiarňou odpadových vôd. Vytvorí tak synergiu s existujúcou chemickou výrobou v areáli.

Biorafinéria inovatívnym prístupom prispeje k napĺňaniu environmentálnych cieľov EÚ a záväzkov Slovenskej republiky v oblasti zmeny klímy znižovaním emisií CO2 a zvyšovaním podielov obnoviteľných zdrojov energie v doprave prostredníctvom využívania biopalív druhej generácie.  Projekt je zároveň krokom k vytvoreniu nových pracovných miest v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti.