X
Ekológia

Ekológia

Naše podniky  pracujú s technológiami, ktoré sú v súlade s požiadavkami legislatívy – a to tak v oblasti ochrany životného prostredia ako aj  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tejto súvislosti preferujeme vzájomnú otvorenosť a  ústretovú komunikáciou s orgánmi štátnej správy a ďalšími zainteresovanými stranami. Kladieme dôraz na vysokokvalifikovaných pracovníkov, aktívny prístup v hodnotení rizík, prevenciu porúch včasnou a dôkladnou údržbou zariadení a na trvalé monitorovanie a kontrolu procesov. Zvyšovanie bezpečnosti výrobných zariadení, znižovanie zaťaženia životného prostredia ochrana zdravia zamestnancov si vyžadujú významné finančné prostriedky. Nemalé prostriedky vynakladáme na modernizáciu výrobných zariadení a technológií. Vynakladáme financie na zariadenia, ktoré slúžia na zachytávanie emisií,  na  monitoring a prispievame aj na ďalšie opatrenia, ktoré zvyšujúcich bezpečnosť prevádzkovaných zariadení. Skutočnosť, že naše podniky konajú zodpovedne, ich vedie k tomu, že kladú požiadavky aj na svojich dodávateľov.