X

Naše spoločnosti

CHEMKO a.s. Slovakia

Spoločnosť Chemko pokračuje v tradícii chemickej výroby v Strážskom. Chemko si vybudovalo stabilné postavenie na trhu a dobré meno v chemickom priemysle. Vyrába špičkové chemické produkty anorganickej a organickej chémie akými sú svetelné stabilizátory napr. Dastib a ich medziprodukty či fenolické živice. Strategickým zámerom manažmentu je vybudovať v areáli spoločnosti moderný priemyselný park so širokou škálou poskytovaných služieb. Predurčuje ho k tomu výhodná geografická poloha, jednoduchá logistika pri preprave surovín a výrobkov, vybudovaná a funkčná infraštruktúra v areáli ako aj voľné pozemky a budovy vhodné na ďalší rozvoj a prenájom i potenciálnym záujemcom. Spoločnosť bola preverená, certifikovaná a má zavedený systém integrovaného manažérstva. Vyhovuje požiadavkám EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

Viac na: www.chemko.sk

http://www.priemyselne-parky.sk/sk

ENERGOCHEMICA TRADING a.s.

ENERGOCHEMICA TRADING a.s. vznikla 23.8.2012, zápisom v OR SR. Svoju činnosť začala vykonávať od 1.10.2012. Medzi jej hlavné aktivity patrí sprostredkovanie predaja chemickej výroby spoločností zo skupiny ENERGOCHEMICA SE, sprostredkovanie nákupu hlavných surovín, obchodovanie s plynom a elektrinou a zabezpečenie spoločnej dátovej infraštruktúry, jednotných informačných systémov.

Technologický Inštitút A. Ruprechta

Technologický Inštitút A. Ruprechta je vzdelávaco-výskumný inštitút.  Zameraný je bude na vzdelávanie v technologických odboroch.

Na Slovensku je niekoľko prírodovedných a technických fakúlt, ktoré pripravujú absolventov na štandardne dobrej úrovni. Vo vysokoškolskom vzdelávaní však stále prevažuje kvantita nad kvalitou.  Fakulty s technickým zameraním navštevuje vysoký počet študentov,  z ktorých veľké percento skončí pracovať mimo svojho študovaného odboru.  Iba 25% absolventov je odborne schopných sa zamestnať v študovanom odbore a pritom priemysel trpí nedostatkom kvalitných absolventov.  Práve tu vidíme priestor pre novú technickú vzdelávaciu inštitúciu.

Technologický Inštitút A. Ruprechta sa hrdo hlási k slávnej tradícii Bergakadémie v Banskej Štiavnici, založenej v roku 1762. Poslaním Technologického inštitútu A. Ruprechta je vychovávať vysokokvalifikovaných absolventov v progresívnych technológiách pre potreby priemyslu v stredoeurópskom priestore.

Absolventi budú „šití na mieru” potrebám konzorcia priemyselných spoločností ENERGOCHEMICA SE.

TP2, s.r.o.

Spoločnosť TP2 zabezpečuje dodávky energie pre svojich odberateľov v rámci priemyselného areálu Chemko Strážske.  Vyrába a dodáva  teplo vo forme pary,  produkuje, nakupuje a distribuuje elektrinu či zemný plyn.  Súčasťou činnosti podniku je úprava a dodávka vôd pre odberateľov v rámci areálu Chemko Strážske. TP2 dodáva okrem pitnej vody aj požiarnu, dekarbonizovanú a demineralizovanú vodu.  Podnik je schopný plniť požiadavky na odber aj pre nových investorov v rámci areálu Chemko Strážske a blízkeho okolia.

Viac na:  www.tp2.sk

http://www.priemyselne-parky.sk/sk

 

CHEMSTROJ, s.r.o.

Spoločnosť CHEMSTROJ, s.r.o. bola založená v Bratislave v roku 2007. V roku 2015 sa stala súčasťou holdingu ENERGOCHEMICA. Strojárska výroba tejto spoločnosti nadväzuje na viac ako 60 ročnú tradíciu pridruženej strojárskej výroby vrámci bývalého chemického podniku v Strážskom. Predmetom činnosti spoločnosti CHEMSTROJ, s.r.o. je výroba a oprava vyhradených technických zariadení v rámci chemického priemyslu, oprava laboratórnych zariadení či údržba. Spoločnosť vvyrába a montuje oceľové konštrukcie, vykonáva montáže rôznych chemických aparátov, rotačných strojov a iných zariadení pre investičnú výstavbu.

Viac info na: www.chemstroj.sk

http://www.priemyselne-parky.sk/sk

ENERGOCHEMICA CZE a.s. vznikla 8.10. 2014 zápisom v Obchodním řejstríku Českej republiky. Spisová značka: B 20070 vedená u Městského soudu v Praze. Identifikačné číslo:034 69 727. Daňové identifikačné číslo: CZ  034 69 727. Sídlo: Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9.

Mezi hlavné aktivity spoločnosti ENERGOCHEMICA CZE patrí chemická výroba, obchod a služby s tým spojené.

ENERGOCHEMICA SE disponuje priemyselnými areálmi s kvalitným vybavením a infraštruktúrou. Na prenájom ponúka priestory aj ďalším subjektom, ktoré si tak môžu plniť svoje podnikateľské zámery. Podrobnejšie informácie o voľných pozemkoch, kanceláriách či skladoch, nájdete na:

http://www.priemyselne-parky.sk/sk

EKOLOGICKÉ SLUŽBY a.s.

Spoločnosť Ekologické služby a. s. vznikla zlúčením spoločností Ekologické služby, s.r.o. a Prvá hasičská, a.s. Strážske. Spoločnosť prevádzkuje čistiarenský komplex odpadových vôd (ČKOV) a skládky pre ostatný a nebezpečný odpad Hôrky – Pláne. Spoločnosť prevádzkuje aj závodný hasičský útvar, vykonáva bezpečnostnotechnické služby, podniká v oblasti nakladania s odpadom, prevádzkuje, čistí a vykonáva diagnostiku kanalizácií a potrubí.

Viac info: http://www.ekologickesluzby.sk/