X

Manažment

Štatutárnym orgánom spoločnosti ENERGOCHEMICA SE je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti ENERGOCHEMICA SE, pokiaľ nie sú v pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Zloženie predstavenstva:

Ing. Boris Krehel'
predseda predstavenstva

Ing. Milan Hanic
člen predstavenstva

JUDr. Peter Tóth
člen predstavenstva

Dozorná rada je orgánom, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti ENERGOCHEMICA SE. Má pôsobnosť v rozsahu stanovenom zákonom o obchodních korporacích a stanovami spoločnosti.

Zloženie dozornej rady:

Mario Hoffmann
predseda dozornej rady

Ing. Tatiana Franzenová
člen dozornej rady

Mgr. Klaudia Legéňová
člen dozornej rady

Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členov predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti, výbor pre audit sleduje najmä postup zostavovania účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, hodnotí efektivitu vnútornej kontroly spoločnosti, interného auditu a prípadne systémov riadenia rizík, sleduje proces povinného auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, posudzuje nezávislosť štatutárneho audítora, audítorskej spoločnosti a predovšetkým poskytovanie doplnkových služieb spoločnosti a doporučuje audítora.