X
Ostatné

Ostatné

Formalín - lekársky aj technický

Kontaktovať predajcu: RNDr. Igor Chomča PhD.

telefonický kontakt: +421 905 743 526

+421 907 777814

Viac info na: http://www.chemko.sk

Formalín_lekársky

Formalín_technický

1000 l IBC kontajnery, 200 l sudy, bandasky s min. objemom 30 l

Cestná doprava. Skladovanie v uzavretých obaloch a skladoch zabraňujúcich poveternostným vplyvom. Upozornenie: Formalín bez prídavku metanolu ako stabilizátora sa kalí a z roztoku vypadáva paraformaldehyd. Po zahriati na 40°C sa roztok formaldehydu vyčistí.

Piktogram GHS: Signálne slovo: Nebezpečenstvo Výstražné upozornenia: H301 Toxický pri požití H311 Toxický pri kontakte s pokožkou H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu H331 Toxický pri vdýchnutí H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu Bezpečnostné upozornenia - prevencia: P201, P202, P260, P264, P270, P271, P272, P280, Bezpečnostné upozornenia – opatrenia/odozva: P301 + P330 + P331, P301 + P310, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P308 + P313 Bezpečnostné upozornenia - odstránenie: P501

Formalín technický je bezfarebná priezračná kvapalina.

Podrobnosti o špecifikácie kvality sa líšia vzhľadom na druh formalínu a sú uvedené v odkazoch vyššie.

Používa sa ako dezinfekčný prostriedok a pre rôzne organické syntézy.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj