X
Svetelné stabilizátory

Svetelné stabilizátory

TAA

Kontaktovať predajcu: RNDr. Igor Chomča PhD.

telefonický kontakt: +421 905 743 526

 

Viac info na: http://www.chemko.sk

TAA sa dodáva v pozinkovaných oceľových sudoch obsahu 200 l alebo vo vyhrievaných autocisternách.

Cestná, železničná a námorná.

Skladuje sa v suchých a krytých skladoch, maximálne  6 mesiacov. Doporučuje sa spracovanie do 1 mesiaca. Obal udržiavať tesne uzatvorený. Vyhýbať sa teplotám nad 60 °C z dôvodu rozkladu. Výrobok chrániť pred vlhkosťou a vzduchom/kyslíkom (skladovať pod dusíkovou atmosférou).

Označenie: Nebezpečenstvo

Podľa testov toxicity je zaradený medzi látky malo toxické. Pri práci sa musia dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy. Podrobné údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.  

Triacetónamín je žltá až hnedá kryštalická látka s charakteristickým aminickým zápachom. Je rozpustný v bežných organických rozpúšťadlách. S vodou vytvára hydrát.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah účinnej látky  

            plošné %

        min. 96

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

 

Je organický medziprodukt, ktorý sa používa v chemickom a farmaceutickom priemysle.

Dastib 845

Kontaktovať predajcu: RNDr. Igor Chomča PhD.

telefonický kontakt: +421 905 743 526

Viac info na: http://www.chemko.sk

Dastib 845 S

Dastib 845 P

Balenie - 160 kg v pozinkovaných oceľových sudoch obsahu 200 l. Iný druh a spôsob balenia je predmetom dohody medzi výrobcom a odberateľom.

Doprava cestná, železničná a námorná. Skladuje sa v suchých a krytých skladoch. Maximálna teplota skladovania je 30 °C. Nesmie byť uložený v blízkosti vykurovacieho potrubia, alebo iných tepelných zdrojov.

Označenie: Nebezpečenstvo Vyznačuje sa veľmi nízkou toxicitou. Perorálna LD50 Dastibu je vyššia ako 10 g na 1 kg telesnej hmotnosti skúšaných zvierat (myši, potkany) a nemá dráždivé účinky na kožu. I keď sa z hľadiska hygieny práce javí výrobok ako neškodný, pri práci s ním treba dodržiavať bezpečnostné protipožiarne opatrenia a používať osobné ochranné pracovné prostriedky.

Svetelný monomerný stabilizátor (typu HALS). Je to zmesný ester vyšších mastných kyselín a 2,2,6,6 - tetrametylpiperidinolu. Vzhľad - biela až svetložltá tuhá voskovitá látka bez charakteristického zápachu.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Teplota topenia   

                  °C

        min. 28

Obsah popola

            hmot. %

        max. 0,1

Číslo zmydelnenia

            mg KOH/g

        128 - 137

Farebnosť vyjadrená ako priepustnosť

               pri 425 nm

               pri 450 nm

 

                   %

                   %

 

          min. 75

          min. 85

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

 

Je určený na ochranu polymérov pred škodlivým účinkom ultrafialového žiarenia, ktoré spôsobuje fotooxidáciu. Hlavná oblasť použitia sú polyolefíny - LDPE, HDPE a PP výrobky. Môže sa použiť aj pre PS, ABS, PA, PUR a niektoré náterové hmoty.

TMP

Kontaktovať predajcu: RNDr. Igor Chomča PhD.

telefonický kontakt: +421 905 743 526

 

Viac info na: http://www.chemko.sk

Balenie 25 kg v papierových vreciach s vnútorným polyetylénovým vrecom, fixované fóliou na palete alebo 500 kg v big-bagu.

Doprava cestná, železničná a námorná. Môže sa skladovať do 6 mesiacov od dátumu výroby v uzatvorených obaloch v suchých a chladných miestnostiach.

Označenie: Nebezpečenstvo S týmto výrobkom by sa nemalo manipulovať, pokiaľ nie sú prečítané a pochopené bezpečnostné údaje výrobcu.

Medziprodukt používaný hlavne na výrobu svetelných stabilizátorov typu HALS a farmaceutický priemysel. Vzhľad - biela kryštalická látka s jemným, charakteristickým zápachom.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah účinnej látky  

            hmot. %

        min. 99,5

Obsah vody

            hmot. %

        max. 0,2

Obsah popola

            hmot. %

        max. 0,1

Priepustnosť

               pri 425 nm

               pri 450nm

 

            hmot. %

            hmot. %

 

          min. 94,0

          min. 96,0

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Používa sa na výrobu stabilizátorov a vo farmaceutickom priemysle.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj