X
Polyméry

Polyméry

Kopolymér KV 173

Kontaktovať predajcu: Zuzana Benisková

telefonický kontakt: +421 918 373 085

Dodáva v papierových vreciach minimálne dvakrát lepených s polyetylénovou vložkou s obsahom 25 kg a s toleranciou hmotnosti ± 250 g, v big-bagoch s obsahom 1000 kg a s toleranciou hmotnosti ± 1 kg alebo v autocisternách.

Označovanie dodávok sa uskutočňuje v zmysle STN 64 3200. Pri manipulácii a skladovaní platia všeobecné platné predpisy a STN 64 0090. Skladovateľnosť sa za dodržania uvedených podmienok zaručuje 6 mesiacov od dňa expedície.

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Suspenzný kopolymér vinylchloridu a vinylacetátu s obsahom zabudovaného vinylacetátu minimálne 12 %. Biely prášok bez zápachu.

Používa na výrobu gramofónových platní samostatne, prípadne v kombinácii s PVC homopolymérom v takých výrobách, kde sa vyžadujú dobré tokové vlastnosti.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj