Manažment

Štatutárnym orgánom spoločnosti ENERGOCHEMICA SE je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti ENERGOCHEMICA SE, pokiaľ nie sú v pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Zloženie predstavenstva:

Ing. Ondrej Macko
predseda predstavenstva

Ing. Martin Bartoš
člen predstavenstva

Ing. Boris Krehel'
člen predstavenstva

Dozorná rada je orgánom, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti ENERGOCHEMICA SE. Má pôsobnosť v rozsahu stanovenom zákonom o obchodních korporacích a stanovami spoločnosti.

Zloženie dozornej rady:

Mario Hoffmann
predseda dozornej rady

Ing. Tatiana Franzenová
člen dozornej rady

Ing. Jana Vráblová
člen dozornej rady