X
Polyméry

Polyméry

Emulzné PVC - E PVC

Kontaktovať predajcu: Zuzana Benisková

telefonický kontakt: +421 918 373 085

Dodáva sa v auto cisternách, alebo najmenej trikrát lepených papierových vreciach s hmotnosťou 25 kg a s toleranciou hmotnosti ± 250 g.

Vrecia sú ukladané na paletu. Paleta s vrecami je zabalená do fólie z dôvodu lepšej stabilizácie proti posunu. E PVC sa skladuje v suchých, dobre vetraných skladovacích priestoroch, ktoré musia byť chránené proti priamemu slnečnému svetlu, proti vlhkosti a výparom rozličných chemikálií. Nie je dovolené skladovať spoločne s organickými rozpúšťadlami všetkých druhov, alebo chemikáliami, proti ktorým E PVC nemá zaručenú chemickú odolnosť.

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Nízkomolekulárny homopolymér vinylchloridu vyrobený emulznou polymerizáciou. Prášok bielej farby, bez zápachu, stály proti kyselinám, zásadám, alkoholom a alifatickým uhľovodíkom. E PVC je rozpustný v chlórovaných uhľovodíkoch, nerozpúšťa sa vo vode a v mnohých organických rozpúšťadlách. Je ťažko samozápalný, horí len pri priamom styku s plameňom.

Vyrába sa vo viacerých druhoch v závislosti od K hodnoty a od veľkosti častíc. Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

Používa sa na výrobu nízkomäkčených vysokoplnených materiálov valcovaním alebo vytláčaním najmä na tvrdé ľahčené výrobky. Medzi jeho výhody patrí nízka spracovateľská teplota, dobrá tepelná stabilita a nízka spotreba mastív.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj