X
Organická chémia

Organická chémia

Tipa 85

telefonický kontakt: +421 905 351 554

Cisterny, 200 l oceľové pozinkované sudy alebo 1000 l IBC kontajnery.

Doprava - AC ( autocisterna)/ železničná cisterna / kamiónová/ kombinovaná doprava; INCOTERMS 2010. Skladuje sa v čistých a suchých skladovacích priestoroch chránených proti vonkajším poveternostným vplyvom, v dobre uzavretých obaloch pri teplote 20 °C. Po dlhšom skladovaní môže výrobok žltnúť. Skladovateľnosť za dodržania uvedených podmienok sa zaručuje 6 mesiacov.

Doprava: V zmysle predpisov RID a ADR nie je nebezpečným tovarom. Označenie: POZOR H - vety: 319, 412 P - vety: 264, 273 , 280, 305+351+338, 337+313, 501 R - vety: 36, 52/53, S - vety: 2, 26, 61 Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Vodný roztok triizopropanolamínu (1,1´,1´´nitrilotri-2-propanol). Vyrába sa adíciou propylénoxidu na amoniak vo vodnom prostredí.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah TIPA a homológov+, min.

hmot. %

82,5

Hustota pri 20 °C, max.

g/cm3

1,031

Farba max.

Hazen

50

+ homológy - MIPA, DIPA, TIPA-éter.

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Používa sa ako medziprodukt v priemysle, ako prísada do betónu a cementu, do kvapalín pre obrábanie kovov, do náterov a lepidiel, ako pomocný prípravok pre spracovanie papiera, textilu a kože.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj