X
Organická chémia

Organická chémia

Chlórparafíny

Kontaktovať predajcu: Michal Macko

telefonický kontakt: +421 905 351 554

V pozinkovaných oceľových sudoch, prípadne v iných vhodných obaloch podľa dohody výrobcu s odberateľom. Balenie: voľne ložené - autocisterny, 1 000 l IBC kontajnery, 200 l sudy resp. iné vopred dohodnuté obaly

Skladuje sa v dobre uzavretých obaloch, v čistých suchých skladovacích priestoroch chránených proti poveternostným vplyvom s teplotou skladovania najviac 60 °C. Ohrev sa odporúča teplou vodou alebo nízkotlakou parou (0,6 MPa), pričom nesmie dôjsť k miestnemu prehriatiu. Za dodržania uvedených podmienok sa zaručuje skladovateľnosť 6 mesiacov od dňa expedície. Doprava - automobilová.

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

Strednoreťazcový chlórovaný parafín, vyrábaný chloráciou n-alkánov C14-C17 s obsahom viazaného chlóru v rozsahu 40-60 hmot. %.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Typ CPN

Obsah viazaného chlóru, hmot. %

Dynamická viskozita pri 20oC, mPa.s

CPN 40-15

40,5 – 44,0

130 – 200

CPN 45-15

43,5 – 47,5

200 – 430

CPN 52-15

51,5 – 54,0

3 450 – 4 600

CPN 56-15

56,0 - 60,0

Najmenej 6 000 pri 400C

Ďalšie parametre

 

 

Typ CPN

 

Farba max.

(j. Haz.)

Hustota pri

20 °C (g.cm-3)

Index lomu pri 20 °C

Odparivosť max.  hmot. %

Tepelná stabilita pri 175 °C, max. (hmot. % odštiep. HCl)

CPN 40-15

250

1,095 - 1,130

1,486 - 1,489

1,0

0,1

CPN 45-15

250

1,150 - 1,190

1,492 - 1,499

0,8

0,1

CPN 52-15

350

1,245 - 1,280

1,507 - 1,513

0,5

0,1

CPN 56-15

-

-

1,525 – 1,530

0,5

0,2

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Používa sa pri spracovaní plastov ako sekundárne zmäkčovadlo, ako aditívum do fenolických farieb, lakov, tmelov, pojív a lepidiel. Ďalšie použitie má v metalurgii, v textilnom, kožiarskom a papierenskom priemysle. V širokom rozsahu je miešateľný s reznými olejmi. Viskózny chlórparafín so synergentami ako je Sb2O3 tvorí vysokoúčinný plameňovo-retardačný systém pre viac druhov plastov.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj