X
Organická chémia

Organická chémia

Decidol

telefonický kontakt: +421 905 351 554

Dodáva sa v 200 l sudoch ( 180 kg netto) s vnútorným lakovaným povrchom alebo v IBC kontajneroch ( 900 kg netto) . Po dohode s odberateľom sú možné aj iné spôsoby balenia.

Cestná doprava – kamiónová, autodoprava. Skladuje v krytých, suchých a vetraných skladoch v uzavretých kontajneroch oddelene od oxidačných činidiel, nesmie sa skladovať v kontajneroch z reaktívneho kovu (napr. zinok). Skladovateľnosť výrobku za dodržania uvedených skladovacích podmienok sa zaručuje 1 rok od dňa expedície,

Doprava: V zmysle predpisov RID a ADR nie je nebezpečným tovarom. POZOR H - vety: 319, 412 P - vety: 273, 280, 305+351+338, 337+313 R - vety: 36, 52/53, S - vety: 26, 61 Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov

(2,4,7,9-tetrametyl-5-decín-4,7-diol, v skratke TMDD) je alifatický diol. Vzniká adíciou dvoch mólov metylizobutylketónu na acetylén.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah TMDD, min.

hmot. %

98,0

Obsah MIBK, max.

hmot. %

0,25

Obsah HIOL, max.

hmot. %

0,45

Obsah vody, max.

hmot. %

1,0

Farba, max.

Hazen

150

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Používa sa ako odpeňovač a disperzant pri formulácii atramentov a farieb, ako povrchovo aktívna látka pre pomocné prostriedky, pigmentové substráty zmáčacích činidiel pre priemyselné nátery, lepidlá, odpeňovače, ako antišokové činidlo pre nátery na papier, atď.

Etylénchlórhydrín

telefonický kontakt: +421 905 351 554

Etylénchlórhydrín-technický

200 l sudy s polyetylénovou výplňou.

Doprava a množstvo- technický: balenie v sudoch (200 l), voľne ložené, doprava, železničná cisterna ( 55 t netto) , INCOTERMS 2010. Doprava a množstvo- rektifikovaný: balenie v sudoch (200 l) na paletách ( 1 sud á 220 alebo 230 kg netto); doprava – automobilová/kamiónová/ kombinovaná, INCOTERMS 2010. Preprava po železnici a po cestách sa uskutočňuje na základe platných predpisov. Skladuje sa na chladnom, dobre vetranom mieste. Nádoby sa uchovávajú tesne uzavreté. Za dodržania uvedených podmienok sa zaručuje skladovateľnosť výrobku 6 mesiacov od dňa expedície.

Doprava: ADR/RID 6.1, UN 1135, 663, TF1, 6.1 + 3 Označenie: Nebezpečenstvo H - vety: 226, 300, 310, 330 P - vety: 210, 260, 271, 280, 301+310, 302+350, 304+340, 361, 501 R - vety: 26/27/28 S - vety: ½, 7/9, 28, 45, 60 Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Vyrába sa rektifikáciou technického etylénchlórhydrínu vyrobeného syntézou chlorovodíka a etylénoxidu v prostredí etylénchlórhydrínu.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Kyslosť, max

mg KOH/g

0,2

Obsah vody, max

hmot. %

0,1

Index lomu

-

1,438 - 1,446

Obsah etylénchlórhydrínu, min.

hmot. %

99

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Používa sa ako medziprodukt v chemickom a farmaceutickom priemysle.

Chlórparafíny

telefonický kontakt: +421 905 351 554

V pozinkovaných oceľových sudoch, prípadne v iných vhodných obaloch podľa dohody výrobcu s odberateľom. Balenie: voľne ložené - autocisterny, 1 000 l IBC kontajnery, 200 l sudy resp. iné vopred dohodnuté obaly

Skladuje sa v dobre uzavretých obaloch, v čistých suchých skladovacích priestoroch chránených proti poveternostným vplyvom s teplotou skladovania najviac 60 °C. Ohrev sa odporúča teplou vodou alebo nízkotlakou parou (0,6 MPa), pričom nesmie dôjsť k miestnemu prehriatiu. Za dodržania uvedených podmienok sa zaručuje skladovateľnosť 6 mesiacov od dňa expedície. Doprava - automobilová.

Doprava: ADR/RID: 9,6.1, UN 3082, 1135, M6, 90, TF1, 6.1 + 3 H - vety: 362, 410 P - vety: 201, 260, 263, 264, 270, 273, 308+P313, 391, 501 R - vety: 64, 66, 50/53 S - vety: 2, 24, 60, 61 Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Strednoreťazcový chlórovaný parafín, vyrábaný chloráciou n-alkánov C14-C17 s obsahom viazaného chlóru v rozsahu 40-60 hmot. %.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Typ CPN

Obsah viazaného chlóru, hmot. %

Dynamická viskozita pri 20oC, mPa.s

CPN 40-15

42,5 – 44,0

130 – 200

CPN 45-15

43,5 – 47,5

200 – 430

CPN 52-15

51,5 – 54,0

3 450 – 4 600

CPN 56-15

56,0 - 60,0

Najmenej 6 000 pri 400C

Ďalšie parametre

 

 

Typ CPN

 

Farba max.

(j. Haz.)

Hustota pri

20 °C (g.cm-3)

Index lomu pri 20 °C

Odparivosť max.  hmot. %

Tepelná stabilita pri 175 °C, max. (hmot. % odštiep. HCl)

CPN 40-15

250

1,095 - 1,130

1,486 - 1,489

1,0

0,1

CPN 45-15

250

1,150 - 1,190

1,492 - 1,498

0,8

0,1

CPN 52-15

350

1,245 - 1,280

1,507 - 1,512

0,5

0,1

CPN 56-15

-

-

1,525 – 1,530

0,5

0,2

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Používa sa pri spracovaní plastov ako sekundárne zmäkčovadlo, ako aditívum do fenolických farieb, lakov, tmelov, pojív a lepidiel. Ďalšie použitie má v metalurgii, v textilnom, kožiarskom a papierenskom priemysle. V širokom rozsahu je miešateľný s reznými olejmi. Viskózny chlórparafín so synergentami ako je Sb2O3 tvorí vysokoúčinný plameňovo-retardačný systém pre viac druhov plastov.

Novamal

telefonický kontakt: +421 905 351 554

Dodáva sa v nerezových železničných cisternách.

Doprava - železničná cisterna (55 t netto), nádržkový kontajner (25 t netto), INCOTERMS 2010. Skladuje sa v oceľových zásobníkoch povrchovo upravených polypropylénom. Skladovateľnosť za dodržania uvedených podmienok sa zaručuje 1 rok od dňa expedície.

Doprava: ADR/RID 6.1, UN 2810, T1, 60, II Označenie: NEBEZPEČENSTVO H - vety: 301, 311, 330, 370, 373 P - vety: 270, 271, 280, 284, 310, 361, 301+330+331, 302+352, 304+340, 307+311, 403+233, 501 R - vety: 24/25, 26, 29/24/25, 39/26, 48/21/22 S - vety: 23, 38, 45, 61, 20/21, 24/25, 36/37/39 Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

NOVAMAL (bis-(2-chlóroetoxy)-metán a homológy) sa vyrába acetalizáciou paraformaldehydu s 2-chlóroetanolom za prítomnosti katalyzátora.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah kyseliny sírovej, max.

%

0,05

Obsah formaldehydu, max.

%

0,50

Obsah železa, max.

ppm

5

Obsah etylénchlórhydrínu, max.

%

0,30

Obsah Novamalu, min.

%

80

Obsah vyšších homológov, max.

%

19,8

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Používa sa na výrobu polysulfidov.

Tipa 85

telefonický kontakt: +421 905 351 554

Cisterny, 200 l oceľové pozinkované sudy alebo 1000 l IBC kontajnery.

Doprava - AC ( autocisterna)/ železničná cisterna / kamiónová/ kombinovaná doprava; INCOTERMS 2010. Skladuje sa v čistých a suchých skladovacích priestoroch chránených proti vonkajším poveternostným vplyvom, v dobre uzavretých obaloch pri teplote 20 °C. Po dlhšom skladovaní môže výrobok žltnúť. Skladovateľnosť za dodržania uvedených podmienok sa zaručuje 6 mesiacov.

Doprava: V zmysle predpisov RID a ADR nie je nebezpečným tovarom. Označenie: POZOR H - vety: 319, 412 P - vety: 264, 273 , 280, 305+351+338, 337+313, 501 R - vety: 36, 52/53, S - vety: 2, 26, 61 Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Vodný roztok triizopropanolamínu (1,1´,1´´nitrilotri-2-propanol). Vyrába sa adíciou propylénoxidu na amoniak vo vodnom prostredí.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah TIPA a homológov+, min.

hmot. %

82,5

Hustota pri 20 °C, max.

g/cm3

1,031

Farba max.

Hazen

50

+ homológy - MIPA, DIPA, TIPA-éter.

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Používa sa ako medziprodukt v priemysle, ako prísada do betónu a cementu, do kvapalín pre obrábanie kovov, do náterov a lepidiel, ako pomocný prípravok pre spracovanie papiera, textilu a kože.

Polyoly

Viac info na: www.fortischem.sk

 

telefonický kontakt: +421 905 351 554

Štandardné autocisterny, IBC, sudy, železničné cisterny. Balenie voľne ložené, sudy na paletách ( á 200 kg netto), IBC kontajner ( á 1.000,- kg netto); Minimálne množstvá pre amínové typy (veľkosť várky) – 6 ton: MB 600, MPOL 420, A 480, A 450, A 640, A 800R, RF 169, DEIPA 93 a 85. Minimálne množstvá pre cukrové a glycerínové typy (veľkosť várky) – 11 ton: SC 360, SC 490, SC 440, G 300, G 350, G 160, G 380, G 250, G 630, G 560, RF 4845, SO 160M.

Doprava - AC (autocisterna)/ / kamiónová/ kombinovaná doprava; INCOTERMS 2010. Odporúčaná teplota skladovania pri teplote +20 až +30 °C, pod inertnou atmosférou v nerezových oceľových zásobníkoch. Skladovateľnosť výrobku za dodržania uvedených podmienok sa zaručuje 6 mesiacov od dňa expedície.

Produkty nie sú klasifikované ako nebezpečné. Podrobné údaje sú uvedené v Kartách bezpečnostných údajov.

Kvapaliny. Zloženie, vzhľad a základné vlastnosti sú uvedené v technických špecifikáciach na www.fortischem.sk

Podrobnejšie informácie o polyoloch sú uvedené na www.fortischem.sk

Stavebný, nábytkársky priemysel, výroba PUR pien (tvrdé, polotvrdé a mäkké peny), sieťovadlo, polyuretánové laky

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj