X
Anorganická chémia

Anorganická chémia

Kyselina sírová

Kyselina sírová zriedená

telefonický kontakt: + 421 919 279 111 (Yaroslav Ivashko), + 421 911 747 568 (Petra Šišková)

Pogumované cisterny, IBC nádoby z polyetylénu, resp. z polypropylénu alebo iné vopred dohodnuté obaly odolné proti pôsobeniu kyseliny sírovej zriedenej.

Použité cisterny sú určené len na prepravu tovaru a nie na jeho skladovanie. Skladuje sa v krytých a suchých skladoch v uzavretých kyselinovzdorných nádržiach chránených pred mrazom a vyššími teplotami. Neskladovať s hydroxidmi!

Doprava: ADR/RID 8, UN 1830, C 1, 80, 8, II Označenie: Nebezpečenstvo H - vety: 314 P - vety: 260; 301+330+331; 303+361+353; 304+340; 310; 305+351+338; 380 R - vety: 35 S - vety: 1/2; 26, 30; 45

Mierne zakalená olejovitá, kvapalina žltej až hnedej farby, hygroskopická, silne kyslej reakcie. Molekulová hmotnosť: 98,08

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah H2SO4, najmenej

hmot. %

74

Hustota pri 20 °C, najmenej

g.cm-3

1,6573

Obsah aktívneho chlóru, najviac

hmot. %

0,07

Obsah železa, najviac

hmot. %

0,07

Obsah chloridov, najviac

hmot. %

0,1

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

 

Má široké použitie v chemickom priemysle, pri spracovaní rúd a hnojív, ako sušiace činidlo, pH regulátor, pri povrchovej úprave, elektrolytických procesoch, na čistenie a premývanie plynov, pre výrobu, údržbu a recykláciu batérií, pre priemyselné čistenie, ako laboratórna chemikália atď.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj