X
Anorganická chémia

Anorganická chémia

Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková - potravinárska, 33%

Kyselinaleina chlorovidíková- potravinárska, 31%

 

telefonický kontakt: + 421 905 550 604, +421 907 807 619

 

Pogumované cisterny, IBC nádoby z polyetylénu, resp. z polypropylénu alebo iné vopred dohodnuté obaly odolné proti pôsobeniu kyseliny chlorovodíkovej technickej.

Použité cisterny sú určené len na prepravu tovaru a nie na jeho skladovanie. HCl sa skladuje v dobre uzatvorených zásobníkoch.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE Doprava: ADR/RID 8, UN 1789, C 1, 80, 8, II Označenie: Nebezpečenstvo H - vety: 290; 314; 335 P - vety: 234; 260; 303+361+353; 305+351+338; 304+340; 309+311, 501 R - vety: 34, 37 S - vety: 1/2, 26, 45 Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Číra, bezfarebná až žltá kvapalina, štipľavého zápachu bez mechanických nečistôt. Molekulová hmotnosť: 36,46

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah chlorovodíka, najmenej

hmot. %

31,0          

Obsah voľného chlóru, najviac

hmot. %

0,01        

Obsah železa, najviac

hmot. %

0,008         

Obsah síranov, najviac

hmot. %

0,008        

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

 

Produkt má použitie ako bielidlo, sa často používa ako dezinfekčný prostriedok alebo bieliace činidlo.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj