X
Anorganická chémia

Anorganická chémia

Karbidová odsírovacia zmes

telefonický kontakt:  +421 905 351 554

           

Pri plnení, vyprázdňovaní a preprave musia byť cisterny inertizované dusíkom. Karbidová odsírovacia zmes sa musí skladovať v atmosfére dusíka.

Prepravuje sa cisternami a špeciálnymi železničnými vagónami Počas prepravy sú dopravné prostriedky pod miernym pretlakom dusíka. Karbidová odsírovacia zmes sa musí skladovať v atmosfére dusíka

Doprava: ADR/RID: 1402, 423, 4.3, W2, I Označenie: Nebezpečenstvo H - vety: 260, 315, 318, 335 P - vety: 223, 280, 312, 302+352, 304+340, 305+351+338, 370+378, 403+233 R - vety: 15 S - vety: 7/8, 24/25, 26, 43 Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Jemne mletá prachová zmes, kde hlavnou zložkou je karbid vápnika, oxid vápenatý a uhlík, vyrába sa mletím a miešaním jednotlivých komponentov. Základnou zložkou zmesi je karbid vápnika, ktorý prudko reaguje s vodou a vzdušnou vlhkosťou za vývinu výbušného acetylénu a tepla.

Vyrába sa vo viacerých druhoch v závislosti od veľkosti podielu základnej zložky a prítomnosti ďalších komponentov. Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Používa sa v metalurgii na odsírenie horúcich kovov vo vysokej peci, v zlievárňach železa a ocele

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj