X
Anorganická chémia

Anorganická chémia

Karbid vápnika

Kontaktovať predajcu: Macko Michal

telefonický kontakt:  +421 905 351 554

  

Balenie

Zrnitosť

Tolerancia

Sudy

50/80 mm
všetky zrnitosti pod 50mm

max. −0,5 kg
max. −0,2 kg

Kontajnery

pre všetky zrnitosti

max. −5,0 kg

 

Balí sa do plechových sudov s netto hmotnosťou 200 kg, 100 kg a 50 kg, do železných kontajnerov s netto hmotnosťou od 1 000 do 1 800 kg podľa požiadaviek odberateľa. Obaly sú atestované v autorizovanej štátnej skúšobni. Sudy aj kontajnery musia byť tesne uzavreté. Sudy sú vybavené odnímateľným vekom s gumovým tesnením. Hrdlo kontajnera je opatrené mechanickým uzáverom, ktorý zabezpečuje aj plynotesnosť kontajnera. Vratné obaly musí odberateľ vrátiť uzavreté, suché a prázdne. Bočné steny kontajnera musia byť posilnené vylisovaním vlnenia v uhlopriečke stien. Materiál (železný plech) musí byť na sudoch min. 0,5 mm hrubý a na kontajneroch min. 3,0 mm. Každá obalová jednotka musí byť označená v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) a s predpismi ADR, RID a IMGD. Skladovanie karbidu v sudoch musí byť v suchom, zastrešenom a na bokoch krytom priestranstve, v kontajneroch sa môže skladovať aj na voľnom priestranstve. Doba skladovania je 6 mesiacov. Karbid sa zneškodňuje len v zariadeniach na výrobu acetylénu.

Sudy sa môžu expedovať len v zakrytých železničných vozňoch a autách zakrytých plachtou! Kontajnery sa môžu prepravovať aj v nezakrytých dopravných prostriedkoch. Vratné obaly musí odberateľ vrátiť uzavreté, suché a prázdne. Skladovanie karbidu v sudoch musí byť v suchom, zastrešenom a na bokoch krytom priestranstve, v kontajneroch sa môže skladovať aj na voľnom priestranstve.

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

Tuhá látka vo forme kúskov nepravidelných tvarov alebo prášku, fialovočiernej farby, má cesnakový zápach po acetyléne, je silne hygroskopický. Rýchlo reaguje s vodou, resp. vzdušnou vlhkosťou a uvoľňuje mimoriadne horľavý plynný acetylén, ktorý je výbušný pri kontakte ale aj bez kontaktu so vzduchom

Vyrobený karbid vápnika sa drví a triedi. Dodáva sa vo viacerých kvalitatívnych druhoch v závislosti od zrnenia (t. j. veľkosti zrna v mm) a výťažnosti acetylénu. Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

Používa sa ako surovina alebo medziprodukt na výrobu acetylénu a kyánamidu vápenatého, v metalurgii na odsírenie horúcich kovov.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj