X
Anorganická chémia

Anorganická chémia

Hydroxid sodný

telefonický kontakt: + 421 905 550 604, +421 907 807 619

 

Pogumované cisterny, IBC nádoby z polyetylénu, resp. z polypropylénu alebo iné vopred dohodnuté obaly odolné proti pôsobeniu hydroxidu sodnému.

NaOH sa skladuje v suchom, vetranom priestore v uzavretých kontajneroch alebo zásobníkoch mimo zdroja kyselín. Použité cisterny sú určené len na prepravu tovaru a nie na jeho skladovanie.

Doprava: ADR/RID 8, UN 1824, C 5, 80, 8, II Označenie: Nebezpečenstvo H - vety: 290; 314 P - vety: 260; 280, 301+330+331; 303+361+353; 305+351+338; 310 R - vety: 35 S - vety: 1/2; 26, 37/39; 45 Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov

Bezfarebná, číra, viskózna kvapalina, niekedy slabo zakalená bez mechanických nečistôt. Obsah ortuti je najviac 0,1 ppm. Molekulová hmotnosť: 40.

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Hustota pri 20 °C, najmenej

kg/m3

1 506

Obsah hydroxidu sodného, najmenej

hmot. %

48,0

Obsah uhličitanu sodného, najviac

hmot. %

0,3

Obsah chloridu sodného, najviac

hmot. %

0,014

Obsah železa ako Fe3+, najviac

hmot. %

0,001

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Produkt má široké použitie vo všetkých priemyselných odvetviach, u spotrebiteľov aj u širokej verejnosti ako adsorbent, regulátor pH, medziprodukt, laboratórna chemikália, extrakčné činidlo, na zmäkčovanie a úpravu vody, úpravu povrchov kovov a nekovov, atď.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj