X
Anorganická chémia

Anorganická chémia

Dusík kvapalný

Kontaktovať predajcu: Michal Macko

telefonický kontakt: +421 905 351 554

                            

 

Prepravuje sa v špeciálnych kontajneroch a v autocisternách alebo  v Dewarových nádobách,  prepravných kontajneroch alebo cisternách.

Nádoby na prepravu dusíka a ich odvoz zabezpečuje odberateľ. Skladuje sa v špeciálnych kontajneroch alebo  v cisternách, ktoré spĺňajú podmienky na skladovanie tekutých plynov a v Dewarových nádobách na dobre vetranom mieste pri teplote najviac do 50 oC. Menšie nádoby je potrebné zabezpečiť voči pádu.

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

Doprava: ADR/RID 22, UN 1977, 2,3A, 2.2 + (13) RID

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

Popis: z13+Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

 

Doprava: ADR/RID 22, UN 1977, 2,3A, 2.2 + (13) RID

 

Vyrába sa nízkotepelnou rektifikáciou kvapalného vzduchu. Je to nehorľavá, číra kvapalina bez zápachu s teplotou približne -196 °C. Za normálnych podmienok (atmosférický tlak a teplota) sa okamžite odparuje, pričom zo svojho okolia odoberá teplo. Vzniká veľké množstvo studenej hmly ktorá sa môže ďalej rozširovať. Hmla je ťažšia ako vzduch a zostáva pri zemi. Vznikajúci plynný dusík môže najmä v uzavretých priestoroch vytesňovať vzduch a lokálne znižovať obsah kyslíka, pričom hrozí nebezpečenstvo zadusenia. V zmesi so vzduchom za normálneho tlaku pri obsahu 21 % kyslíka je to neškodný plyn, ale prvé príznaky dusenia sa začínajú prejavovať už pri znížení obsahu kyslíka pod 17 %.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah dusíka, min.

obj. %

99,9

Obsah kyslíka, max.

obj. %

0,1

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

 

Používa sa prevažne na vytvorenie inertnej atmosféry, na podchladzovanie rôznych materiálov, na dlhodobé skladovanie biologických materiálov pri veľmi nízkych teplotách a na iné účely.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj