X
Anorganická chémia

Anorganická chémia

Chlórnan sodný

Chlórnan sodný technický (140g-150g/l)

telefonický kontakt: + 421 905 550 604, +421 907 807 619

Pogumované cisterny, IBC nádoby z polyetylénu, resp. z polypropylénu alebo iné vopred dohodnuté obaly odolné pôsobeniu chlórnanu sodnému.

Použité cisterny sú určené len na prepravu tovaru a nie na jeho skladovanie. Chlórnan sodný technický sa skladuje v pogumovaných železných zásobníkoch, alebo v zásobníkoch titánových, polyetylénových, polypropylénových, odolných proti pôsobeniu chlórnanu sodnému. Doporučená teplota skladovania je najviac 20 °C. Pri vyšších teplotách sa rozklad urýchľuje.

Doprava: ADR/RID 8, UN 1791, C 9, 80, 8, II Označenie: Nebezpečenstvo H - vety: 290; 314; 318; 335; 400 P - vety: 260; 273; 280, 303+361+353; 305+351+338; 310; 403+233 R - vety: 31; 34; 37; 50 S - vety: 1/2; 26, 28; 45; 50; 61 Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Žltozelená, číra alebo slabo zakalená kvapalina, samovoľne sa rozkladá počas dopravy a skladovania pričom sa znižuje obsah aktívneho chlóru. Rozklad urýchľuje teplo, svetlo a katalytický účinok kovov (nikel, meď, železo, atď.). Molekulová hmotnosť: 74,5

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah aktívneho chlóru, najmenej v zimnom období

g/l

150

Obsah aktívneho chlóru, najmenej v letnom období+

g/l

140

Obsah hydroxidu sodného, najviac

g/l

12

Obsah uhličitanu sodného, najviac

g/l

4

Obsah železa, najviac

g/l

0,008

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Produkt má použitie ako bielidlo, sa často používa ako dezinfekčný prostriedok alebo bieliace činidlo.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj