X
Anorganická chémia

Anorganická chémia

Chlór kvapalný technický 99,5%

telefonický kontakt: + 421 905 550 604, +421 907 807 619

 

Železničné cisterny, tlakové kovové sudy a fľaše – kusové balenie. Naplnený chlór pôsobí v nádobách tlakom do 1,1 MPa.

Kvapalný chlór sa skladuje v chladných, dobre vetraných skladoch, chránených pred slnečným žiarením. Sudy sa skladujú na ležato a musia byť zaistené proti skotúľaniu. Fľaše sa uskladňujú vo zvislej polohe tak, aby ich bolo možné stabilne upevniť k stene alebo k stojanom.

Doprava: ADR/RID 2, UN 1017, 2TOC, 265, T, N 2.3 (5.1, 8) Označenie: Nebezpečenstvo H - vety: 270; 280; 315; 319; 330; 335; 400 P - vety: 261; 273; 332+313, 304+340; 410+403; 501 R - vety: 23; 36/37/38; 50 S - vety: 1/2; 9, 45; 61 Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Kvapalný chlór je oranžovožltá kvapalina s prenikavým dusivým zápachom. Molekulová hmotnosť: 70,9

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah chlóru, najmenej +

obj. %

99,5

Obsah ostatných plynov, najviac ++

obj. %

0,5

Obsah vlhkosti, najviac

hmot. %

0,004

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Chlór má široké použitie v chemickom priemysle, vo výrobe textilu, kože, kožušín, vo výrobe buničiny, papiera a produktov z papiera, vo výrobe iných nekovových minerálnych produktov, vo výrobe základných kovov vrátane zliatin, výrobe počítačových, elektronických a optických produktov a elektrického vybavenia. Používa sa na dezinfekciu pitnej vody, bazénov, na čistenie odpadových vôd a ako biocíd v chladiacej vode.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj