X
Anorganická chémia

Anorganická chémia

Hydroxid sodný

telefonický kontakt: + 421 919 279 111 (Yaroslav Ivashko), + 421 911 747 568 (Petra Šišková)

 

Pogumované cisterny, IBC nádoby z polyetylénu, resp. z polypropylénu alebo iné vopred dohodnuté obaly odolné proti pôsobeniu hydroxidu sodnému.

NaOH sa skladuje v suchom, vetranom priestore v uzavretých kontajneroch alebo zásobníkoch mimo zdroja kyselín. Použité cisterny sú určené len na prepravu tovaru a nie na jeho skladovanie.

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

Bezfarebná, číra, viskózna kvapalina, niekedy slabo zakalená bez mechanických nečistôt. Obsah ortuti je najviac 0,1 ppm. Molekulová hmotnosť: 40.

Parameter

Merná jednotka

Hodnota

Obsah hydroxidu sodného, najmenej

hmot. %

48,0

Obsah uhličitanu sodného, najviac

hmot. %

0,3

Obsah chloridu sodného, najviac

hmot. %

0,014

Obsah železa ako Fe3+, najviac

hmot. %

0,001

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Produkt má široké použitie vo všetkých priemyselných odvetviach, u spotrebiteľov aj u širokej verejnosti ako adsorbent, regulátor pH, medziprodukt, laboratórna chemikália, extrakčné činidlo, na zmäkčovanie a úpravu vody, úpravu povrchov kovov a nekovov, atď.

Chlór kvapalný technický 99,5%

telefonický kontakt: + 421 919 279 111 (Yaroslav Ivashko), + 421 911 747 568 (Petra Šišková)

 

Železničné cisterny, tlakové kovové sudy a fľaše – kusové balenie. Naplnený chlór pôsobí v nádobách tlakom do 1,1 MPa.

Kvapalný chlór sa skladuje v chladných, dobre vetraných skladoch, chránených pred slnečným žiarením. Sudy sa skladujú na ležato a musia byť zaistené proti skotúľaniu. Fľaše sa uskladňujú vo zvislej polohe tak, aby ich bolo možné stabilne upevniť k stene alebo k stojanom.

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

Kvapalný chlór je oranžovožltá kvapalina s prenikavým dusivým zápachom. Molekulová hmotnosť: 70,9

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Parameter

Merná jednotka

Hodnota

Obsah chlóru, najmenej +

obj. %

99,5

Obsah vlhkosti, najviac

hmot. %

0,002

Obsah ostatných plynov, najviac 

obj. %

0,5

*Vztiahnuté na plynný chlór uvoľnený splynením kvapalného

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Chlór má široké použitie v chemickom priemysle, vo výrobe textilu, kože, kožušín, vo výrobe buničiny, papiera a produktov z papiera, vo výrobe iných nekovových minerálnych produktov, vo výrobe základných kovov vrátane zliatin, výrobe počítačových, elektronických a optických produktov a elektrického vybavenia. Používa sa na dezinfekciu pitnej vody, bazénov, na čistenie odpadových vôd a ako biocíd v chladiacej vode.

Chlórnan sodný technický

Chlórnan sodný technický (140g-150g/l)

telefonický kontakt: + 421 919 279 111 (Yaroslav Ivashko), + 421 911 747 568 (Petra Šišková)

Pogumované cisterny, IBC nádoby z polyetylénu, resp. z polypropylénu alebo iné vopred dohodnuté obaly odolné pôsobeniu chlórnanu sodnému.

Použité cisterny sú určené len na prepravu tovaru a nie na jeho skladovanie. Chlórnan sodný technický sa skladuje v pogumovaných železných zásobníkoch, alebo v zásobníkoch titánových, polyetylénových, polypropylénových, odolných proti pôsobeniu chlórnanu sodnému. Doporučená teplota skladovania je najviac 20 °C. Pri vyšších teplotách sa rozklad urýchľuje.

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

Žltozelená, číra alebo slabo zakalená kvapalina, samovoľne sa rozkladá počas dopravy a skladovania pričom sa znižuje obsah aktívneho chlóru. Rozklad urýchľuje teplo, svetlo a katalytický účinok kovov (nikel, meď, železo, atď.). Molekulová hmotnosť: 74,5

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah aktívneho chlóru, najmenej v zimnom období

g/l

150

Obsah aktívneho chlóru, najmenej v letnom období+

g/l

140

Obsah hydroxidu sodného, najviac

g/l

12

Obsah uhličitanu sodného, najviac

g/l

4

Obsah železa, najviac

g/l

0,008

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Má široké použitie v rôznych priemyselných odvetviach, u spotrebiteľov aj u širokej verejnosti ako oxidačné a bieliace činidlo, na farbenie a úpravu textilu, čistenie a umývanie, dezinfekciu a úpravu vody, atď.

Kyselina sírová

Kyselina sírová zriedená

telefonický kontakt: + 421 919 279 111 (Yaroslav Ivashko), + 421 911 747 568 (Petra Šišková)

Pogumované cisterny, IBC nádoby z polyetylénu, resp. z polypropylénu alebo iné vopred dohodnuté obaly odolné proti pôsobeniu kyseliny sírovej zriedenej.

Použité cisterny sú určené len na prepravu tovaru a nie na jeho skladovanie. Skladuje sa v krytých a suchých skladoch v uzavretých kyselinovzdorných nádržiach chránených pred mrazom a vyššími teplotami. Neskladovať s hydroxidmi!

Doprava: ADR/RID 8, UN 1830, C 1, 80, 8, II Označenie: Nebezpečenstvo H - vety: 314 P - vety: 260; 301+330+331; 303+361+353; 304+340; 310; 305+351+338; 380 R - vety: 35 S - vety: 1/2; 26, 30; 45

Mierne zakalená olejovitá, kvapalina žltej až hnedej farby, hygroskopická, silne kyslej reakcie. Molekulová hmotnosť: 98,08

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah H2SO4, najmenej

hmot. %

74

Hustota pri 20 °C, najmenej

g.cm-3

1,6573

Obsah aktívneho chlóru, najviac

hmot. %

0,07

Obsah železa, najviac

hmot. %

0,07

Obsah chloridov, najviac

hmot. %

0,1

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

 

Má široké použitie v chemickom priemysle, pri spracovaní rúd a hnojív, ako sušiace činidlo, pH regulátor, pri povrchovej úprave, elektrolytických procesoch, na čistenie a premývanie plynov, pre výrobu, údržbu a recykláciu batérií, pre priemyselné čistenie, ako laboratórna chemikália atď.

Karbid vápnika

Kontaktovať predajcu: Macko Michal

telefonický kontakt:  +421 905 351 554

  

Balenie

Zrnitosť

Tolerancia

Sudy

50/80 mm
všetky zrnitosti pod 50mm

max. −0,5 kg
max. −0,2 kg

Kontajnery

pre všetky zrnitosti

max. −5,0 kg

 

Balí sa do plechových sudov s netto hmotnosťou 200 kg, 100 kg a 50 kg, do železných kontajnerov s netto hmotnosťou od 1 000 do 1 800 kg podľa požiadaviek odberateľa. Obaly sú atestované v autorizovanej štátnej skúšobni. Sudy aj kontajnery musia byť tesne uzavreté. Sudy sú vybavené odnímateľným vekom s gumovým tesnením. Hrdlo kontajnera je opatrené mechanickým uzáverom, ktorý zabezpečuje aj plynotesnosť kontajnera. Vratné obaly musí odberateľ vrátiť uzavreté, suché a prázdne. Bočné steny kontajnera musia byť posilnené vylisovaním vlnenia v uhlopriečke stien. Materiál (železný plech) musí byť na sudoch min. 0,5 mm hrubý a na kontajneroch min. 3,0 mm. Každá obalová jednotka musí byť označená v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) a s predpismi ADR, RID a IMGD. Skladovanie karbidu v sudoch musí byť v suchom, zastrešenom a na bokoch krytom priestranstve, v kontajneroch sa môže skladovať aj na voľnom priestranstve. Doba skladovania je 6 mesiacov. Karbid sa zneškodňuje len v zariadeniach na výrobu acetylénu.

Sudy sa môžu expedovať len v zakrytých železničných vozňoch a autách zakrytých plachtou! Kontajnery sa môžu prepravovať aj v nezakrytých dopravných prostriedkoch. Vratné obaly musí odberateľ vrátiť uzavreté, suché a prázdne. Skladovanie karbidu v sudoch musí byť v suchom, zastrešenom a na bokoch krytom priestranstve, v kontajneroch sa môže skladovať aj na voľnom priestranstve.

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

Tuhá látka vo forme kúskov nepravidelných tvarov alebo prášku, fialovočiernej farby, má cesnakový zápach po acetyléne, je silne hygroskopický. Rýchlo reaguje s vodou, resp. vzdušnou vlhkosťou a uvoľňuje mimoriadne horľavý plynný acetylén, ktorý je výbušný pri kontakte ale aj bez kontaktu so vzduchom

Vyrobený karbid vápnika sa drví a triedi. Dodáva sa vo viacerých kvalitatívnych druhoch v závislosti od zrnenia (t. j. veľkosti zrna v mm) a výťažnosti acetylénu. Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

Používa sa ako surovina alebo medziprodukt na výrobu acetylénu a kyánamidu vápenatého, v metalurgii na odsírenie horúcich kovov.

Karbidová zmes

Kontaktovať predajcu: Michal Macko

telefonický kontakt:  +421 905 351 554

           

Pri plnení, vyprázdňovaní a preprave musia byť cisterny inertizované dusíkom. Karbidová odsírovacia zmes sa musí skladovať v atmosfére dusíka.

Prepravuje sa cisternami a špeciálnymi železničnými vagónami Počas prepravy sú dopravné prostriedky pod miernym pretlakom dusíka. Karbidová odsírovacia zmes sa musí skladovať v atmosfére dusíka

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

Jemne mletá prachová zmes, kde hlavnou zložkou je karbid vápnika, oxid vápenatý a uhlík, vyrába sa mletím a miešaním jednotlivých komponentov. Základnou zložkou zmesi je karbid vápnika, ktorý prudko reaguje s vodou a vzdušnou vlhkosťou za vývinu výbušného acetylénu a tepla.

Vyrába sa vo viacerých druhoch v závislosti od veľkosti podielu základnej zložky a prítomnosti ďalších komponentov. Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Používa sa v metalurgii na odsírenie horúcich kovov vo vysokej peci, v zlievárňach železa a ocele

Acetylén - dissousplyn

Kontaktovať predajcu: Michal Macko

 

telefonický kontakt: +421 905 351 554

Oceľové fľaše s objemom 5 až 50 litrov s vnútornou výplňou poréznej látky, napustenou rozpúšťadlom, napr. acetónom, prípadne dimetylformamidom. Acetylén je možné dodávať aj vo zväzkoch fliaš, ktoré obsahujú cca 100 kg acetylénu.

Prodkut sa prepravuje autodopravou, podľa platných legislatívnych predpisov. Skladuje sa vonku alebo v oddelenej budove na dobre vetranom mieste, oddelene od nezlučiteľných látok a zdrojov zapálenia na suchom a chladnom mieste, zaistený proti prevrhnutiu.

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

Bezfarebný plyn, éterickej vône, technický acetylén páchne po cesnaku, mimoriadne horľavý. So vzduchom tvorí výbušnú zmes v rozmedzí 1,5 až 80,5 obj. %.

 

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah acetylénu, min.

obj. %

98,0

Obsah vzduchu, max.

obj. %

2,0

Obsah fosfánu, max.

obj. %

0,005

Obsah sulfánu, max.

obj. %

0,005

Obsah vody (teplota 0 ºC, tlak 101,3 kPa), max.

g/Nm3

0,1

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Používa sa na zváranie, rezanie, zohrievanie, spájkovanie, pokovovanie striekacími pištoľami, mazanie foriem pre výrobu sklenených fliaš, nízkotlakové cementovanie ocele, ako palivo a prísada do paliva, surovina v chemických procesoch, na výrobu elektrosúčiastok, ako vykurovací plyn v plameňových analyzátoroch (AAS) a ako kalibračný plyn.

Dusík kvapalný

Kontaktovať predajcu: Michal Macko

telefonický kontakt: +421 905 351 554

                            

 

Prepravuje sa v špeciálnych kontajneroch a v autocisternách alebo  v Dewarových nádobách,  prepravných kontajneroch alebo cisternách.

Nádoby na prepravu dusíka a ich odvoz zabezpečuje odberateľ. Skladuje sa v špeciálnych kontajneroch alebo  v cisternách, ktoré spĺňajú podmienky na skladovanie tekutých plynov a v Dewarových nádobách na dobre vetranom mieste pri teplote najviac do 50 oC. Menšie nádoby je potrebné zabezpečiť voči pádu.

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

Doprava: ADR/RID 22, UN 1977, 2,3A, 2.2 + (13) RID

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

Popis: z13+Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

 

Doprava: ADR/RID 22, UN 1977, 2,3A, 2.2 + (13) RID

 

Vyrába sa nízkotepelnou rektifikáciou kvapalného vzduchu. Je to nehorľavá, číra kvapalina bez zápachu s teplotou približne -196 °C. Za normálnych podmienok (atmosférický tlak a teplota) sa okamžite odparuje, pričom zo svojho okolia odoberá teplo. Vzniká veľké množstvo studenej hmly ktorá sa môže ďalej rozširovať. Hmla je ťažšia ako vzduch a zostáva pri zemi. Vznikajúci plynný dusík môže najmä v uzavretých priestoroch vytesňovať vzduch a lokálne znižovať obsah kyslíka, pričom hrozí nebezpečenstvo zadusenia. V zmesi so vzduchom za normálneho tlaku pri obsahu 21 % kyslíka je to neškodný plyn, ale prvé príznaky dusenia sa začínajú prejavovať už pri znížení obsahu kyslíka pod 17 %.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah dusíka, min.

obj. %

99,9

Obsah kyslíka, max.

obj. %

0,1

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

 

Používa sa prevažne na vytvorenie inertnej atmosféry, na podchladzovanie rôznych materiálov, na dlhodobé skladovanie biologických materiálov pri veľmi nízkych teplotách a na iné účely.

Koksový prach

Kontaktovať predajcu: Michal Macko

telefonický kontakt:  +421 905 351 554

                        

 

Kontajnery, autocisterny, železničné RAJ-vagóny, resp. big-bagy. Každá obalová jednotka musí obsahovať označenie: názov výrobcu; názov výrobku; čistá hmotnosť a číslo obalovej jednotky; dátum výroby; číslo PND. Koksový prach sa skladuje podľa platnej legislatívy.

Železničné vagóny alebo nákladné autá, kontajnery (7 m3 alebo 1 m3 podľa dohody výrobcu s odberateľom).Pre prepravu platia predpisy verejného prepravcu.

Vápenný prach/ púder

Kontaktovať predajcu: Michal Macko

telefonický kontakt:  +421 905 351 554

                     

 

Musí byť uložený tak, aby nepovolené osoby nemali k vápennému púdru prístup. Každá obalová jednotka musí byť označená v súlade so Zákonom č.163/2001 Z.z.. Vápenný prach sa skladuje v krytých priestoroch chránených proti vode.

Železničné vagóny alebo nákladné autá. Pre prepravu platia predpisy verejného prepravcu.

Ferrosilícium

Kontaktovať predajcu: Michal Macko

telefonický kontakt: +421 905 351 554

                          

 

 

 

 

Plní sa do kontajnera alebo do big-bagu.

Prepravuje sa nákladnou autodopravou. Skladuje sa v kontajneroch alebo voľne ložené na otvorenej skládke.

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

Vzniká pri výrobe karbidu vápnika v oblúkových peciach. Z pecí vyteká spolu s taveninou karbidu pri cca. 2000°C. Po drvení karbidu sa zachytáva z pásovej dopravy pomocou elektromagnetov. Vo výrobe je skladované v 1m3 kontajneroch. Veľkosť častíc je prevažne v intervale 20-70mm. Môže obsahovať nečistoty (do 5%) vo forme nezreagovaného karbidu vápnika a oxidu vápenatého, ktoré pri styku so vzdušnou vlhkosťou zreagujú za vzniku hydroxidu vápenatého, resp. až na uhličitan vápenatý. V prípade požiadaviek zákazníkov, je možné zabezpečiť odstránenie nečistôt premytím povrchovou vodou.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah Fe, zvyčajne nad

hm. %

70

Obsah Si, zvyčajne pod

hm. %

30

Zloženie je premenlivé – vlastnosť použitých surovín.

Používa sa prevažne v zlievarenskom priemysle.

Vápenná suspenzia

Kontaktovať predajcu: Michal Macko

telefonický kontakt: +421 905 351 554

              

 

Plní sa do autocisterny, skladuje sa v bazénoch.

Prepravuje sa v autocisternách.

Uhlíkatý materiál

Kontaktovať predajcu: Michal Macko

telefonický kontakt:  +421 905 351 554

                         

 

Kontajnery. Každá obalová jednotka musí obsahovať označenie: názov výrobcu; názov výrobku; čistá hmotnosť a číslo obalovej jednotky; dátum výroby; číslo PND. Skladovanie uhlíkatého materiálu je podľa platnej legislatívy.

Železničné vagóny alebo nákladné autá, kontajnery (s objemom 7 m3 alebo 1 m3 podľa dohody výrobcu s odberateľom), na základe platných predpisov verejného prepravcu.

Kyselina chlorovodíková technická

telefonický kontakt: + 421 919 279 111 (Yaroslav Ivashko), + 421 911 747 568 (Petra Šišková)

Pogumované cisterny, IBC nádoby z polyetylénu, resp. z polypropylénu alebo iné vopred dohodnuté obaly odolné proti pôsobeniu kyseliny chlorovodíkovej technickej.

Použité cisterny sú určené len na prepravu tovaru a nie na jeho skladovanie. HCl sa skladuje v dobre uzatvorených zásobníkoch.

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

Číra, bezfarebná až žltá kvapalina, štipľavého zápachu bez mechanických nečistôt. Molekulová hmotnosť: 36,46

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Parameter

Merná jednotka

Hodnota

Obsah chlorovodíka, najmenej

hmot. %

31,0          

Obsah voľného chlóru, najviac

hmot. %

0,01        

Obsah železa, najviac

hmot. %

0,008         

Obsah síranov, najviac

hmot. %

0,008        

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Kyselina chlorovodíková má široké použitie v rôznych priemyselných odvetviach, u spotrebiteľov a širokej verejnosti ako medziprodukt, pH regulátor, flokulant, zrážacie a neutralizačné činidlo, na čistenie a umývanie, ako chemikália na úpravu vody, farbivo, na konečnú úpravu a impregnáciu textilu, laboratórna chemikália, pri zváraní a spájkovaní a pod.  

Kyselina chlorovodíková potravinárska

telefonický kontakt: + 421 919 279 111 (Yaroslav Ivashko), + 421 911 747 568 (Petra Šišková)

Pogumované cisterny, IBC nádoby z polyetylénu, resp. z polypropylénu alebo iné vopred dohodnuté obaly odolné proti pôsobeniu kyseliny chlorovodíkovej technickej.

Použité cisterny sú určené len na prepravu tovaru a nie na jeho skladovanie. HCl sa skladuje v dobre uzatvorených zásobníkoch.

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

Číra, bezfarebná až žltá kvapalina, štipľavého zápachu bez mechanických nečistôt. Molekulová hmotnosť: 36,46

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Parameter

Merná jednotka

Limit

Obsah HCl, najmenej

hmot. %

31 / 33  

Sírany, najviac

hmot. %

0,008 / 0,008 

Železo, najviac

mg/kg

5 / 5   

Ortuť, najviac

mg/kg

1 / 1

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

 

Kyselina chlorovodíková sa používa v potravinárskom priemysle ako prídavná látka do potravín. Vyhovuje požiadavkám výnosu č. 608/5/2004-100 potravinového kódexu SR upravujúceho prídavné látky v potravinách a Nariadeniu komisie (EÚ) 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok v prílohách II a III k nariadeniu EP a Rady (ES) č. 1333/2008.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj