X
Profilový systém INTERNOVA®

Profilový systém INTERNOVA®

Profily na výrobu plastových okien a dverí systém INTERNOVA®

Viac info na: http://www.profily-internova.sk

 

telenonický kontakt: +421 915 728 157

Ukladajú sa a balia do kovových alebo drevených paliet vystlatých PE-fóliou, v ktorých sa skladujú a prepravujú. Na vnútorných a vonkajších pohľadových plochách hlavných profilov je nalepená samolepiaca ochranná fólia. Na zabezpečenie vetrania profilov a na zabránenie kondenzovania vodných pár v komorách profilov, je potrebné počas skladovania ponechať čelné steny paliet otvorené. Pri vyberaní profilov z paliet sa tieto nesmú vyťahovať z čelných strán paliet, aby nedošlo k poškodeniu ich povrchu.

Palety profilov sa dopravujú v čistých a suchých dopravných prostriedkoch s možnosťou uloženia paliet najviac v dvoch vrstvách nad sebou. Pri manipulácii, doprave a skladovaní profilov je potrebné predchádzať mechanickému poškodeniu profilov (pôsobením neprimeraného tlaku, strihu resp. nárazu) a kontaktu s látkami, proti ktorým je nemäkčený PVC nestály.Profily sa skladujú podľa STN 64 0090. Profily sa skladujú v suchom, bezprašnom prostredí, chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením, uložené vo vzdialenosti najmenej 1 m od zdroja tepla. Pri teplotách nižších ako + 10 °C je potrebné zvýšiť opatrnosť pri manipulácii. Skladujte na rovnej ploche po celej dĺžke, bodové uloženie vedie k deformácii profilov. Pri dodržaní uvedených zásad manipulácie a skladovania profilov sa zaručuje skladovateľnosť 24 mesiacov od dňa expedície.

Označenie: (v súlade s kap. 2.2. KBU) Označovanie podľa Nariadenia (EC) č. 1272/2008: nie je potrebné označenie Označovanie podľa Direktívy 67/548/EEC : nie je potrebné označenie Nebezpečenstvo : Neuvádza sa

Profily sa vyrábajú z nemäkčeného PVC technológiou vytláčania zmesi PVC v bielej farbe alebo prefarbené, v dĺžke 6 +- 0,015 m , pričom prefarbené  profily sú určené výlučne na obojstrannú lamináciu ( laminácia 2L).  Podľa požiadavky odberateľa sa laminujú jednostranne (označenie 1L) alebo obojstranne (označenie 2L) dekoračnou farebnou fóliou podľa vzorkovníka výrobcu. Systém plastových profilov INTERNOVA® sa skladá z 3-komorových profilov INTERNOVA SOFT LINE, 4-komorových profilov INTERNOVA 4000 a 6-komorových profilov INTERNOVA 6000

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Odchýlka od priamosti, najviac

mm/m

1

Tepelné zmraštenie

hlavných profilov, najviac
doplnkových profilov, najviac

%

 

2
2

Odolnosť proti nárazu padajúcim závažím, najviac

ks

1

Vzhľad po expozícii pri 150 °C

-

nesmú sa objaviť žiadne bubliny, ani rozvrstvenie

Odolnosť proti poveternostným vplyvom:

Rázová húževnatosť pred umelým starnutím, najmenej

Rázová húževnatosť po umelom starnutí, najmenej

 

 

kJ.m -2


%

 

 

20


zníženie rázovej húževnatosti nevystavených skúšobných vzoriek a vystavených skúšobných vzoriek nesmie byť > 40 %

Farebná stálosť pred umelým starnutím

-

L = 93,8 ± 1,0
a = - 5,6 ± 0,5
b = 6,8 ± 0,8

Farebná stálosť po umelom starnutí

stupeň

zmena farby nesmie poklesnúť pod 4 stupeň šedej stupnice a nesmú vzniknúť fľaky, bubliny, trhliny a ryhy

Teplota mäknutia podľa Vicata, najmenej

°C

75

Metylénchloridová skúška plastifikácie

-

nesmie dôjsť k uvoľneniu, ani k rozkladu

Ohybové moduly pružnosti, najmenej +

N/mm 2

2 200

Pevnosť v ťahu rázom, najmenej +

kJ/m 2

600

Pravouhlosť profilov GR 4001, GR 5000, GR 5001 a GR 6001, max. +

stupeň

0,25

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Používajú sa na výrobu otvorových výplní (plastových okien, dverí a zasklievacích stien). Nesmú sa dostať do styku s látkami, ktoré narúšajú základný materiál (halogény, estery, étery, chlórované uhľovodíky - ako sú acetón, benzén, trichlóretylén, atď.), ani s horúcimi predmetmi. Profily sa  používajú  od -40oC do +40oC.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj