X
Polyméry

Polyméry

Emulzné PVC - E PVC

Kontaktovať predajcu: Zuzana Benisková

telefonický kontakt: +421 918 373 085

Dodáva sa v auto cisternách, alebo najmenej trikrát lepených papierových vreciach s hmotnosťou 25 kg a s toleranciou hmotnosti ± 250 g.

Vrecia sú ukladané na paletu. Paleta s vrecami je zabalená do fólie z dôvodu lepšej stabilizácie proti posunu. E PVC sa skladuje v suchých, dobre vetraných skladovacích priestoroch, ktoré musia byť chránené proti priamemu slnečnému svetlu, proti vlhkosti a výparom rozličných chemikálií. Nie je dovolené skladovať spoločne s organickými rozpúšťadlami všetkých druhov, alebo chemikáliami, proti ktorým E PVC nemá zaručenú chemickú odolnosť.

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Nízkomolekulárny homopolymér vinylchloridu vyrobený emulznou polymerizáciou. Prášok bielej farby, bez zápachu, stály proti kyselinám, zásadám, alkoholom a alifatickým uhľovodíkom. E PVC je rozpustný v chlórovaných uhľovodíkoch, nerozpúšťa sa vo vode a v mnohých organických rozpúšťadlách. Je ťažko samozápalný, horí len pri priamom styku s plameňom.

Vyrába sa vo viacerých druhoch v závislosti od K hodnoty a od veľkosti častíc. Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu.

Používa sa na výrobu nízkomäkčených vysokoplnených materiálov valcovaním alebo vytláčaním najmä na tvrdé ľahčené výrobky. Medzi jeho výhody patrí nízka spracovateľská teplota, dobrá tepelná stabilita a nízka spotreba mastív.

Emulzné pastotvorné PVC - EP PVC

Kontaktovať predajcu: Zuzana Benisková

Viac info na: http://www.fortischem.sk

 

telefonický kontakt: +421 918 373 085

Dodáva sa v najmenej trikrát lepených papierových vreciach s hmotnosťou 25 kg a s toleranciou hmotnosti ± 250 g.

Vrecia sú ukladané na paletu. Paleta s vrecami je zabalená do fólie z dôvodu lepšej stabilizácie proti posunu. EP PVC sa skladuje v suchých, dobre vetraných skladovacích priestoroch, ktoré musia byť chránené proti priamemu slnečnému svetlu, proti vlhkosti a výparom rozličných chemikálií. Nie je dovolené skladovať spoločne s organickými rozpúšťadlami všetkých druhov, alebo chemikáliami, proti ktorým EP PVC nemá zaručenú chemickú odolnosť

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Emulzný pastotvorný polyvinylchlorid alkalicky predstabilizovaný sódou, vhodný na prípravu stredneviskóznych pást. Prášok bielej farby, bez zápachu, horľavý pri priamom styku s plameňom alebo vplyvom vysokého sálavého tepla, inak je nehorľavý.

Vyznačuje sa dobrou tepelnou stabilitou a dobrým povrchovým vzhľadom výrobkov.

Vhodný je na spracovanie technológiou natierania na výrobu koženiek s homogénnym nánosom.

Suspenzné PVC

Kontaktovať predajcu: Zuzana Benisková

Viac info na: http://www.fortischem.sk

 

telefonický kontakt: +421 918 373 085

Dodáva sa v autocisternách alebo v najmenej dvakrát lepených papierových vreciach s hmotnosťou 25 kg a s toleranciou hmotnosti ± 250 g alebo vo veľkoobjemových vakoch "Big-Bagoch" s hmotnosťou 1000 kg a s toleranciou hmotnosti ± 1 kg.

Vrecia sú ukladané na paletu. Paleta s vrecami je zabalená do fólie z dôvodu lepšej stabilizácie proti posunu. S PVC sa skladuje v tesne uzavretých nádobách na dobre vetranom mieste, chránené pred vlhkosťou, pred pôsobením poveternostných vplyvov a priamym slnečným žiarením.

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

Homopolymér vinylchloridu vyrobený suspenznou polymerizáciou. Prášok bielej farby, bez zápachu, vyznačuje sa stálosťou voči kyselinám, zásadám, alkoholom a alifatickým uhľovodíkom.

Výhodou je nízka spracovateľská teplota, dobrá tepelná stabilita a vysoká chemická čistota polyméru.

Určený je na výrobu odpadných a drenážnych rúr, nízkomäkčených profilov vytláčaním a zložitých profilov vstrekovaním.

Kopolymér KV 173

Kontaktovať predajcu: Zuzana Benisková

telefonický kontakt: +421 918 373 085

Dodáva v papierových vreciach minimálne dvakrát lepených s polyetylénovou vložkou s obsahom 25 kg a s toleranciou hmotnosti ± 250 g, v big-bagoch s obsahom 1000 kg a s toleranciou hmotnosti ± 1 kg alebo v autocisternách.

Označovanie dodávok sa uskutočňuje v zmysle STN 64 3200. Pri manipulácii a skladovaní platia všeobecné platné predpisy a STN 64 0090. Skladovateľnosť sa za dodržania uvedených podmienok zaručuje 6 mesiacov od dňa expedície.

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Suspenzný kopolymér vinylchloridu a vinylacetátu s obsahom zabudovaného vinylacetátu minimálne 12 %. Biely prášok bez zápachu.

Používa na výrobu gramofónových platní samostatne, prípadne v kombinácii s PVC homopolymérom v takých výrobách, kde sa vyžadujú dobré tokové vlastnosti.

Sloviol R

Kontaktovať predajcu: Zuzana Benisková

telefonický kontakt: +421 918 373 085

Dodáva sa v 150 l plastových sudoch s vekom, do ktorých sa vkladajú plastové vrecia s náplňou Sloviolu® R s netto hmotnosťou 150 kg ±1,5 kg.

Sloviol® R sa skladuje v železných zásobníkoch s povrchovou úpravou pri teplote od +5 do 20 °C. Skladovateľnosť sa za dodržania uvedených podmienok zaručuje 6 mesiacov od dňa expedície.

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Vodný roztok polyvinylalkoholu vyrábaný alkalickou hydrolýzou polyvinylacetátu v metanole. Číra, slabo nažltlá kvapalina charakteristickej éterovej vône s koncentráciou (16 ± 1,5) %. S klesajúcou teplotou sa viskozita roztoku značne zvyšuje a pri dlhom státí pri nízkych teplotách prechádza až na gélovú konzistenciu, ktorú možno rozrušiť zahriatím a intenzívnym miešaním.

Sloviol® R je dobre rozpustný vo vode a je odolný voči väčšine organických zlúčenín.

Používa sa vo forme roztokov ako ochranný koloid a stabilizátor emulzií polymérov.

Slovilax BD 20

Kontaktovať predajcu: Zuzana Benisková

telefonický kontakt: +421 918 373 085

Dodáva sa v 150 l plastových sudoch s vekom, do ktorých sa vkladajú plastové vrecia s náplňou disperzie PVAC s netto hmotnosťou 150 kg ±1,5 kg.

Sudy počas prepravy a manipulácie musia byť v polohe vekom navrch. Sudy je odberateľ povinný dôkladne prepláchnuť tlakovou vodou a vrátiť dodávateľovi čisté, bez zvyškov nánosov. Dodávky uskutočnené iným spôsobom musí odberateľ vopred dohodnúť s dodávateľom. Slovilax® BD 20 sa skladuje v uzavretých obaloch alebo zásobníkoch pri teplote od +5 °C do + 45 °C v priestoroch chránených proti slnečnému žiareniu. Skladovateľnosť sa za dodržania uvedených podmienok zaručuje 6 mesiacov od dňa expedície.

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Vodná disperzia bielej farby strednodisperzného a strednoviskózneho typu s charakteristickým zápachom po vinylacetáte, riediteľná vodou. Nanáša sa štetcom. Pri aplikácii musí byť podklad rovný, suchý, čistý, bez trhlín a dostatočne pevný.

Stabilita za nízkych teplôt - 3 cykly pri – 5 °C. Odolnosť voči elektrolytu - Z1 - bez zákalu, B2 - ojedinelé bubliny, Č2 - max. 3 častice/cm2, P2 – stopy po štetci a zmena viskozity nesmie byť vyššia ako 50 %.

Používa sa v stavebníctve v interiéroch a exteriéroch ako spojivo, ako základná surovina na výrobu náterových látok a lepidiel, pridáva sa do polymér-cementových mált a betónov ako plastifikačná látka. Zriedená vodou v pomere 1: 4 sa používa ako penetračná náterová látka na veľmi nasiakavé podklady a ako adhézny mostík na spojenie starého a nového betónu. Odporúčaná aplikačná teplota je 5 °C až 20 °C.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj