X
Anorganická chémia

Anorganická chémia

Kyselina chlorovodíková potravinárska

telefonický kontakt: + 421 919 279 111 (Yaroslav Ivashko), + 421 911 747 568 (Petra Šišková)

Pogumované cisterny, IBC nádoby z polyetylénu, resp. z polypropylénu alebo iné vopred dohodnuté obaly odolné proti pôsobeniu kyseliny chlorovodíkovej technickej.

Použité cisterny sú určené len na prepravu tovaru a nie na jeho skladovanie. HCl sa skladuje v dobre uzatvorených zásobníkoch.

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

Číra, bezfarebná až žltá kvapalina, štipľavého zápachu bez mechanických nečistôt. Molekulová hmotnosť: 36,46

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Parameter

Merná jednotka

Limit

Obsah HCl, najmenej

hmot. %

31 / 33  

Sírany, najviac

hmot. %

0,008 / 0,008 

Železo, najviac

mg/kg

5 / 5   

Ortuť, najviac

mg/kg

1 / 1

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

 

Kyselina chlorovodíková sa používa v potravinárskom priemysle ako prídavná látka do potravín. Vyhovuje požiadavkám výnosu č. 608/5/2004-100 potravinového kódexu SR upravujúceho prídavné látky v potravinách a Nariadeniu komisie (EÚ) 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok v prílohách II a III k nariadeniu EP a Rady (ES) č. 1333/2008.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj