X

Naša vízia a misia

Vízia spoločnosti ENERGOCHEMICA SE

Našou víziou je patriť k popredným energeticko-chemickým spoločnostiam na Slovensku, v Čechách, Poľsku a Maďarsku  v oblastiach efektívnosti, udržateľného rozvoja  a  ekologickej rovnováhy.

Misia spoločnosti  ENERGOCHEMICA SE

Akcionári:

Plnením našej vízie dávame akcionárom záruku trvalého rastu a dlhodobej udržateľnosti trhovej hodnoty spoloč­nosti.

Zamestnanci:

Odbornosť a osobná angažovanosť zamestnancov na všetkých postoch je nevyhnutnou podmienkou zvyšovania úrovne kvality našich výrobkov, služieb a procesov a prosperity spoločnosti. Venujeme trvalú pozornosť výchove a vzdelávaniu.

Životné prostredie:

Našim cieľom je vyrábať produkty a riadiť procesy v bezpečnom prostredí spôsobom prijateľ­ným pre životné prostredie a v súlade s platnou legislatívou.

Výroba produktov:

Kvalita bez kompromisu.

Spolupráca s dodávateľmi a odberateľmi:

Chceme byť najlepšou voľbou pre odberateľov a najväčšou výzvou pre dodávateľov.

Inovácie:

Dostupné informácie, spoluprácu so zákazníkmi a vedecko-technický potenciál spoločnosti využívame na zvyšovanie podielu nových a inovovaných výrobkov, zlepšovanie technologických postupov a efektívnejšie využitie zdrojov.

Informatika:

Pre podporu rozhodovania využívame dôsledné analýzy informácií a dostupné informač­né technológie.

Financie:

Chceme byť spoločnosťou, ktorá uhrádza všetky svoje záväzky načas a zároveň pro­dukuje dostatok prostriedkov na rozvoj spoločnosti.

Okolie:

Otvorene a aktívne komunikujeme s orgánmi, organizáciami a ďalšími účastníkmi verejného života v regióne a na Slovensku. Sme politicky nezávislí.