X

Etický kódex

Spoločnosť ENERGOCHEMICA SE  sa hlási k: 

 • Princípom podnikateľskej etiky a profesijnej cti;
 • Povinnosti  dodržiavať zákony a rešpektovať ľudskú dôstojnosť;
 • Ochrane záujmov spoločnosti v očiach širokej verejnosti;
 • Nevyhnutnosti budovať dobré meno a kolegiálne vzťahy v spoločnosti;
 • Potrebe zvyšovania kvality práce;
 • Ochrane životného prostredia.

 

 Žiada preto dodržiavať všeobecné etické zásady:

 •  Etické zásady platia pre všetkých zamestnancov spoločnosti ENERGOCHEMICA TRADING a.s. a zamestnancov všetkých sesterských spoločností bez rozdielu;
 • Každý, kto zistí porušenie etických zásad, má povinnosť to oznámiť Etickej rade;
 • Za oznámenie o porušení etických zásad nikto nesmie byť potrestaný;
 • Vedomé oznámenie porušenia etických zásad, ktoré sa nezakladá na pravde, je tiež   považované za porušenie etických zásad;
 • Etické zásady sú súčasťou organizačného poriadku ako interného predpisu a každý zamestnanec sa zaväzuje ich dodržiavať;

 

Základné atribúty etických zásad sú uvedené v Etickom chráme.

Morálka spoločnosti je založená na rešpekte k právam každého zamestnanca:

 • Aktívny prístup

Poskytuje priestor pre schopnosti a snahu človeka aktívne sa podieľať na priaznivom rozvojia úspechoch holdingu. Aktívna účasť vyžaduje dohodnutie vzájomne záväzných cieľov a pokračuje rozhodnutiami, výmenou informácií a kritickým posudzovaním výsledkov.

 • Tímová spolupráca

Tímová spolupráca predstavuje aktívnu spoločnú účasť na riešení úloh pri vzájomnom rešpektovaní všetkých zúčastnených. Tímové správanie vyžaduje od každého jednotlivca otvorenosť, pružnosť, vzájomnú dôveru a toleranciu.

 • Odborná autorita

Autorita vedúcich zamestnancov je založená na odbornej kvalifikácii a schopnosti uplatňovania kooperatívneho štýlu riadenia zamestnancov.

 • Učenie sa a rozvoj

Každý vedúci zamestnanec je zodpovedný za neustále vzdelávanie, odborný i osobnostný rozvoj nielen seba, ale aj zamestnancov, ktorých riadi.

 • Rešpekt a úcta

Každý zamestnanec má právo požívať rešpekt a úctu svojich spolupracovníkov bez ohľadu na vek, pohlavie, vzdelanie ... Akákoľvek diskriminácia, fyzické, psychické týranie, sexuálne obťažovanie a šikanovanie sú ZAKÁZANÉ!

 • Preberanie zodpovednosti

Je základom dosiahnutia samostatnosti v konaní každého zamestnanca.

 • Bezpečná práca

Práca v bezpečnom prostredí, s povolenými pracovnými nástrojmi a pomôckami, s predpísanými OOPP, bez ohrozovania vlastného zdravia a zdravia spolupracovníkov.

 • Zákonnosť

Dodržiavanie zákonov platných v štáte pôsobenia a interných predpisov pre danú prácu.