X

Automobilový priemysel

Automobilový priemysel sa významnou mierou podieľa na globálnom ekonomickom raste. Spolu so širokou sieťou dodávateľských firiem, ktoré sú z iných odvetví, podstatne vplýva na hospodárstvo krajín. Dodávatelia sú kľúčovým faktorom v rozvoji automobilového priemyslu. Sú vystavení neprestajnému tlaku inovovať a udržať si svoju pozíciu v globálnom hodnotovom reťazci. Chemický priemysel je súčasťou dodávateľského reťazca  širokou škálou svojich produktov od používania finálnych plastových dielov, chemických látok pri výrobe prakticky všetkých dielov automobilu, prostriedkov na údržbu až po používanie pohonných hmôt. ENERGOCHEMICA SE poskytovaním anorganických, organických chemikálií a polymérov je súčasťou sofistikovaného dodávateľského reťazca pre automobilový priemysel.